درود به همه..... مهاجرت کردیم از لنز به کلاب.... امید که اینجا، همچون آنجا، دوستی و مهرورزی باشد و رفاقت و صداقت