خدایا به هیچکس اونقدر درد نده که آرامش خودشو توی مرگ ببینه