جای یك چیز را در زندگیت
عوض كن
تا زندگیت زیبا شود!

بجای ترس از خدا
عشق به خدا را جایگزین كن