صبح🕊
نفسش حق است🕊
به هربهانه بیدارت میکند
که روز تازه راشروع کنی🕊
به نوری
عطرچای وصبحانه ای
وصدای گنجشکی
هرچه هست زندگیست و زیبا🕊