ای دریغا
که پس از آن همه جان بازی ها
برسرکوی تو
بی نام ونشانیم هنوز!