زندگی درد قشنگی است
به جز شبهایش
که بدون تو فقط خواب پریشان دارد