ناراحت شدن
دسـت مـــا نیست اما ....
ناراحت ماندن دست ماست ،

پس اجازه ندهیم که
رفتار تلخ دیگران در ما اثر کند
و روزگارمان را تلخ کند....!!