شاهكار هاى بزرگ به
يكباره شكل نمى گيرند

بلكه مجموعه اى از چيزهاى كوچك هستند

كه به مرور زمان در كنار هم چيده مى شوند.