گاهی آدم‌ها
خوشی‌های ڪوچڪ را
در انتظار خوشبختی بزرگ
از دست می‌دهند...

فقط يڪ بار
فرصت‌ زندگی ڪردن هست
حواست باشد به اين روزهايی ڪه
ديگر بر نمیگردند...