خدایا ...
بدون نوازشهای تو...
میان دست های زندگی .
مچاله می شویم

نوازشت را از ما نگیر..