" گاهی " قصه ها
از آخر زیباترند ...
وقتی که
" ع " ش " ق "
تکمیل میشود ...