‏باد پیراهن کشید از دست گل ها ناگهان...
عطر نیلوفر فراوان شد ، گمان کردم تویی !