خشمِ کوچه در مُشتِ توست
در لبانِ تو ، شعرِ روشن صیقل می‌خورد
من تو را دوست می‌دارم
و شب از ظلمتِ خود وحشت می‌کند