آقای مهندس نعمتی تبلیغ یک سایت دیگه خلاف مقررات سایت هست که پست پاک میشه ؟