اگرچه عالَم را همه گشتی
چون برای او نگشتی
تو را باری دیگر می‌باید گردیدن.

مولانا

کوچ لنزوری ها به این دیار😔