✅ انسان دو نوع معلم دارد...

🔸آموزگار و روزگار!

🔸هر چه با شیرینی از اولی یاد نگرفتی

🔸دومی با تلخی به تو می آموزد.