قابل تامل

🍃کسی که تنها به عقلش اعتماد کند،
⚡️گمراه میشود•°

🍃کسی که تنها به مالش اعتماد کند،
⚡️کم می آورد°•

🍃کسی که تنها به منصبش اعتماد کند،
⚡️خوار میشود•°

🍃کسیکه تنها به مردم اعتماد کند،
⚡️خسته می شود°•

👈امّا کسی که تنها بر خدا اعتماد کند؛
✔️نه گمراه میشود،
✔️نه کم می آورد،
✔️نه خوار میشود،
✔️و نه خسته ميشود.