یک روز دیگر کم شد از عمرت،
خداراشکر
امروز قدری کمتر از دیروز دلتنگی...