الزامی به خندیدن نیست
کنار تو میتوان گریه کرد اما شاد بود