تنها راهزنی که دار و ندار آدمی
را به تاراج می برد
اندیشه های منفی خود او است.