آیا می دانید سکوت علامت رضاست؟؟

داد و فریاد، علامت مجیدشونه
و گریه، علامت حمید؟!


علامت سعید، رشید و کریم رو بعداً واستون میذارم
فعلا... 😂😂