كلا يه جورى نيست آدم فك مى كنه رو ناخنش مورچه راه ميره🙄