اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد!
هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد!