تسلیم نیز مانند دلباختگی میتواند
آغاز رابطهای طولانی مدت باشد.
اما برای تبدیل تسلیم به پذیرش،
اجازه میدهیم خداوندی که درک میکنیم
هر روز از ما مراقبت نماید..