🦋🍃فردا دیر است
همين امروز زندگی را زندگى كن👌

🌹😅همین امروز لذتش را ببر
و همین امروز برای آرزوهایت تلاش ڪن

حسرت یعنی در گذشته جا مانده ای
و نگرانی یعنی اسیرِ آینده شده اى

🌸🍃امروز
آرامش و لبخند را در آغوش بگیر
و همان جوری ڪه دوست داری زندگی ڪن😘