همواره در مجاورت دردی، گاهی درد از میان تو میگذرد، گاهی تو از میان درد میگذری