"آینده" نگرانمان می‌کند،
"گذشته" ما را رها نمی‌کند
و به همین خاطر، سر از "حال" در نمی‌آوریم.