بوسه چیدن ز لبت
سلسله در سلسله هاست

اصلا این بوسه دوای
غم کم حوصله هاست.