انتهای همهءِ پنجره ها دیوار است آخرین پنجره را هم که خودت میدانی emoji