کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش ،
و بی خیال نشستن ...