این ها همه کم لطفی دنیاست عزیز / این شهر مرا با تو نمی خواست، عزیز emoji