از دو عالمٖ دردت ای دلدار بس باشد مرا
کافـر عشقم اگـر غیـر تو کـس باشد مرا