شمال و جنوب ندارد که!
تمامش دلتنگیست،
وقتی
در مرکز دلم نباشی!