اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است!
دنیا برای از تو سرودن مرا کم است...