سالهاست
در هیچ کوچه بازاری
اتفاقی ندیدمت!
گاهی فکر میکنم
دریا تو را بلعیده است...