می‌خواهم به یادِ من باشی؛
اگر تو
به یادِ من باشی
عینِ خیالم نیست
که همه فراموشم کنند...!