توقعاتی که از دیگران دارید،
میله‌هایی هستند که با آن
قفس خودتان را می‌سازید