جان ندارد بی لب شیرین جانان لذتی
بی عزیزان نیست عمر نازنین را لذتی