🌺🍃روزش مهم نیست👌
همه چیز به خنده ی اول روزت بستگی دارد😁

🍃کافیست بخندی
تا تمام روز را
در آسمان قدم بزنی⛅️

💐روزتون بی نظیر و پر از خير و بركت
پر از خبرهای خوب و یهویی های شاد