آنکه از جان دوست‌تر میدارمش
با زبان تلخ می آزارمش...