بعضی‌ها تکرار نمی‌شوند؛
پس کسی را که دوست داری،
همیشه کنارِ خودت نگه دار
و مراقبش باش ...!

گارسیا مارکز