جان به کف،
خنده به لَب،
شعله به دل،
شور به سر؛
جان فدا
در ره جانانه‌ی عشقیم هنوز...