گفته بودی بلدی
حال مرا خوب کنی

حال ما خوب خراب است
به آن دست نزن...!!