🌹🍃خدایا گوشه چشمی از تو
کافیست تا هر رنجی به رحمت
هر غصه ای به شادی
هر بیماری به سلامتی

هر گرفتاری به آسایش
هر فراقی به وصل
هر تاریکی به نور
و هر ناممکنی به معجزه تبدیل شود👌

پروردگارا🙏🏻
وجودمان و آرزوهایمان را غرق محبت و
نگاه معجزه گرت بفرما😘