در قلبم
شهری بزرگ و خلوت ساخته ام
که فقط در آنی ...
همان شهری که تمام کوچه پس
کوچه هایش به نام ست ...