تنهایی من گوشه ای ندارد که
تو را به آغوش بکشم
من هر شب
کنار دیوار فرو ریخته عشقمان
قاب عکست را
به آغوش میگیرم...