امشب
به خوابم بیا.
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد...