توقع زیادی ست
کسی باشد که تو را 
"به خاطر خودت بخواهد"
تو بالاتر از خُدا که نیستی 
اینجا خدا را هم
به خاطر وعده هایش می پَرستند ..