«اعودُ إليك
لا تفتح الباب
افتح يديك...»

به تو باز می گردم
در را باز نکن
آغوشت را بگشا...