فردا اگر
ز راه نمی آمد
من تا ابد
کنار تو می ماندم..!